Telefoon  +31 348 44 2764
 
Toggle Nav
Mijn winkelwagen

ALGEMENE VERKOOP- & LEVERINGSVOORWAARDEN OSG NEDERLAND B.V.

Alle leveringen geschieden op basis van de algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden, gedeponeerd onder nr. 30106523 te Utrecht.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke OSG NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Harmelen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30106523, (hierna te noemen “verkoper”) zaken verkoopt en levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper (hierna te noemen “koper”) worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing, of in strijd met de wet, openbare orde, of goede zeden is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Een zodanig beding zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Aanbod

Alle van verkoper uitgaande aanbiedingen zijn vrijblijvend, in welke vorm dan ook gedaan (bijvoorbeeld offertes, prijsopgaven/prijslijsten en dergelijke).

Verkoper is eerst gebonden, nadat koper de offerte heeft aanvaard, verkoper de order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd.

Opgaven en specificaties betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijslijsten, reclamemateriaal, internetsites, e.d. van door verkoper te leveren zaken worden bij benadering verstrekt en binden verkoper niet.

 

Levering

Alle door verkoper opgegeven (leverings)termijnen/data zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Zij gelden derhalve niet als een fatale termijn/datum.

Indien te voorzien is dat een (leverings)termijn/datum zal worden overschreden, zal verkoper koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In dat geval is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen tijdstip. Wanneer door verkoper aan koper te leveren zaken voor koper beschikbaar zijn doch niet door koper worden afgenomen, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van verkoper aan koper. Vanaf dit tijdstip worden de zaken voor rekening en risico van koper opgeslagen. Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht op  ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van enige directe of indirecte schade.

Levering geschiedt af magazijn verkoper. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop de producten het magazijn van verkoper verlaten, ook indien het transport daarvan door verkoper wordt geregeld.

Indien verkoper, al of niet in opdracht van koper, het transport van de zaken regelt, is verkoper vrij in de keuze van de verpakking, het transportmiddel, de te volgen route en de eventueel af te sluiten transportverzekering. In dat geval is verkoper eveneens gerechtigd het transport van de goederen, zonder voorafgaande toestemming van koper, feitelijk door derden te laten verrichten. Verkoper is gerechtigd in redelijkheid te maken kosten voor transport en daarmee samenhangende kosten aan koper door te belasten en koper is verplicht deze op eerste verzoek van verkoper aan verkoper te vergoeden.

Op leveringsvoorwaarde van speciaal voor de koper vervaardigde goederen zijn over- en onderleveringscondities van toepassing, te weten 10%. De daadwerkelijke aantallen worden gecorigeerd na definitieve uitkomst van de productie. En zal zonder wederhoren worden geleverd en gefactureerd. De koper stemt in met deze condities op het moment van het plaatsen van de opdracht.

 

Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden over de overgang van het risico voor de geleverde zaken op   koper is bepaald, blijft verkoper eigenaar van de geleverde zaken totdat koper alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door verkoper aan koper krachtens overeenkomst geleverde zaken, alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst geheel heeft voldaan, ongeacht waar de zaken zich bevinden. Koper is evenwel gerechtigd over deze zaken te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Koper is verplicht verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 

Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door verkoper aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken aan derden, aan verkoper te cederen, of – naar keuze van verkoper – te verpanden.

Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper terzake van geleverde zaken niet nakomt en in de gevallen als bedoeld in REF _Ref156712856 \r \h Artikel 9, is verkoper onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om geleverde zaken terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. 

Het hier bedongen recht van terughaling geldt ook indien de betaling nog niet opeisbaar is en zich omstandigheden voordoen waaruit verkoper redelijkerwijze kan afleiden dat koper niet of niet tijdig zal betalen. Koper is verplicht aan verkoper alle medewerking te verlenen indien deze van het hier genoemde recht van terughaling gebruik maakt. Verkoper herkrijgt, op het tijdstip dat betreffende zaken wederom in zijn bezit zijn, het volledige recht daarover te beschikken, zonder zelf afstand te doen van enig recht uit de overeenkomst of de wet.

 

Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld/overeengekomen zijn prijzen in euro’s en exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering en transport.

Door verkoper bekend gemaakte prijzen kunnen door verkoper totdat de koopovereenkomst tot stand is gekomen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

Indien er na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken sprake is van stijging van: de inkoopsprijzen, grondstofprijzen, kosten van verpakking, materiaalprijzen, productiekosten, transportkosten, invoerrechten, belasting, koersen van buitenlandse valuta, of lonen is verkoper gerechtigd de prijsstijgingen aan koper door te berekenen. In voorkomend geval heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden in euro’s, à contant, per bank of giro binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen en onverminderd de rechten van verkoper op grond van het hierna bepaalde.

Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook, met uitzondering van de kredietbeperking als in het volgende lid omschreven, voor zover van toepassing. Alle met de betaling samenhangende kosten zijn voor rekening van koper.

Indien de betaling van een factuur door verkoper binnen acht dagen na factuurdatum is ontvangen, mag koper een korting van 2% op het factuurbedrag (exclusief BTW) in mindering brengen.

Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal koper aan verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn gelijk aan de handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Indien koper na daartoe door of namens verkoper verzocht te zijn nalatig blijft de vordering te voldoen, zal koper naast het reeds    verschuldigde bedrag (inclusief rente), tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de (buiten)gerechtelijke incassokosten, juridische kosten daaronder begrepen, te vermeerderen met een rente van 2% per maand over deze incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de vordering met een minimum van € 150,-.

Op het moment van beëindiging van het bedrijf van koper, een besluit tot ontbinding/liquidatie van koper, aanvraag van faillissement van koper, een verzoek door koper om surséance van betaling, of een verzoek om van toepassing verklaring van een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284. Faillissementswet op koper, zijn alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

Indien de kredietwaardigheid van koper daartoe naar mening van verkoper aanleiding geeft, kan verkoper, naar zijn keuze, aanbetaling, vooruitbetaling of door hem te bepalen nadere zekerheid van koper verlangen, of de overeenkomst (buitengerechtelijk) ontbinden  middels een daartoe bestemd schrijven aan koper, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit de koopovereenkomst of de wet.

Indien geen, of naar mening van verkoper onvoldoende, zekerheid wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de nakoming van de betreffende overeenkomst op te schorten of deze alsnog te ontbinden, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit de koopovereenkomst of de wet.

 

Conformiteit/aansprakelijkheid/retournering goederen

Koper heeft de plicht om door verkoper geleverde zaken onverwijld na ontvangst te controleren op kwantiteit en kwaliteit. 

Tekortkomingen dienen direct na constatering daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk door koper bij wijze van aangetekend schrijven aan verkoper te worden gemeld, waarbij deze nauwkeurig dienen te worden omschreven. Bij gebreke van een correcte melding worden de geleverde zaken geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Melding van een tekortkoming door koper schort zijn betalingsverplichting niet op. 

Koper dient de geleverde zaken waarvan hij stelt dat deze tekortschieten binnen 10 dagen nadat verkoper de ontvangst van de klacht schriftelijk aan koper heeft bevestigd aan verkoper te retourneren indien verkoper hierom verzoekt. Indien verkoper daar niet om verzoek en de geleverde zaken derhalve niet worden geretourneerd, moet koper verkoper in de gelegenheid stellen om vast te stellen of de beweerde tekortkoming daadwerkelijk aanwezig is. Bij gebreke van correcte retourzending, dan wel gelegenheid om vast te stellen of de beweerde tekortkoming daadwerkelijk aanwezig is, worden de geleverde zaken geacht volledig aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien verkoper vaststelt dat de geleverde zaken daadwerkelijk gebrekkig zijn, zal hij binnen een redelijke termijn hetzij de betreffende overeenkomst te ontbinden, hetzij de tekortkoming op te heffen, hetzij de geleverde zaken te vervangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade van koper en/of enige derde.

Wanneer de koper de ontvangen goederen wilt retourneren moet hiervoor een aanvraag gedaan worden bij OSG-Nederland. Na akkoord voor retourname wordt een referentie cq CRMA nr. verstrekt.  OSG verzoekt de koper de goederen retour te sturen op eigen risico. Na retour ontvangst worden de goederen gecontroleerd en gecrediteerd. Retour name beleid is 15% van de waarde van de retour gestuurde goederen met een minimum bedrag van 15 euro.

Uitsluiting clausule retour name goederen.

Uitgesloten van retour name zijn. Beschadigde, geopende, bevuilde verpakkingen. Uitlopende goederen of niet meer leverbare goederen. Goederen die meer dan 1 jaar voor de retour datum zijn aangeschaft.

 

 

Aansprakelijkheid

Tenzij koper aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de  bedrijfsleiding van) verkoper, is verkoper niet aansprakelijk jegens koper, diens personeel of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. Verkoper is in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het gebruik van door verkoper geleverde zaken op een wijze die niet overeenstemt met verstrekte instructies (etiketten/handleidingen/andere mondelinge of schriftelijke toelichtingen) of het gebruik daarvan voor andere doeleinden dan waarvoor de geleverde zaken bedoeld zijn.

De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, met een maximum van € 15.000,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak; of als in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen, in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten, met een maximum van € 15.000,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak 

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper wordt uitbetaald.

Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens verkoper verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. Koper dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan verkoper te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van koper vervalt.

 

Ontbinding

Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een schuldsanerings regeling als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet op koper van toepassing is verklaard, enige verplichting jegens verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) de goederen van koper, indien koper op andere wijze zijn beschikkingsbevoegdheid van zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de onderneming van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, is verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst iedere overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat verkoper daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming, recht op nakoming voor zover de overeenkomst niet ontbonden is en eventuele andere (wettelijke) rechten.

 

Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van verkoper welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volledige omvang van verkoper gevergd kan worden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: te late of ondeugdelijke levering door toeleveranciers van verkoper door welke oorzaak ook, staking, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, brand, ongeval en natuurverschijnselen, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting van verkoper tot schadevergoeding.

 

Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan wel van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, waaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één van beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen worden berecht door de bevoegde rechter, waarbij uitsluitend Nederlands recht van toepassing zal zijn.